OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

DANE ADMINISTRATORA

Środowiskowy Dom Samopomocy
z siedzibą w Otwocku
przy ul. Pułaskiego 5a
05-400 Otwock
NIP: 532-187-43-08   Regon: 015854207
tel. 22 779-34-12, email: sds.otwock@gmail.com

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) Pana Mariusza Martyniaka, z którym kontakt jest możliwy pod adresem:

iod@powiat-otwocki.pl

 CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy wynikających z przepisów:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie  przepisy wykonawcze,
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
 3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 4. Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze,
 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
 7. Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego ŚDS w Otwocku
 8. Innych przepisów prawa, które regulują działanie ŚDS.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych uczestników ŚDS następuje na podstawie decyzji kierującej do ŚDS wystawionej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku działającego z upoważnienia Starosty Otwockiego.
 2. Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez ŚDS z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, zlecenie, dzieło itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe.  Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.

 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane:

 1. Pracownikom ŚDS na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
 2. Podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą ŚDS w zakresie:
   1. profilaktyki medycyny pracy,
   2. bezpieczeństwa i higieny pracy,
   3. informatyki
   4. doradztwa prawnego,
   5. kadr
   6. księgowości
 3. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE

Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym  do prawidłowego wykonania decyzji uczestników ŚDS oraz umów zawieranych przez Administratora z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców
w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
   i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa;
 1. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 2. przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
  1. zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją danej osoby
   a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.