O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku

jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych(typ A).

Funkcjonuje w formie pobytu dziennego-40 miejsc ( bez  pobytu całodobowego) .

Rozpoczął swoją działalność w 2005 roku.

 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2015r 163, 693, 1045)
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
  (Dz. U. z 2011r nr 231, poz. 1375)
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2015r poz. 1190)
 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  (Dz. U. z 2015r  1445)
 5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  (Dz. U. z 2014r poz. 1786)
 6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
  (Dz. U. z 2014r poz. 1752)
 7. Porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z dnia 15 października 2005r.
 8. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku, przy ulicy Pułaskiego 5a ( Urz. Woj. Maz. z 2012r poz. 6956)

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy
 1. Udzielanie wsparcia społecznego osobom, które z powodu choroby psychicznej mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza
  w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.
 2. Umożliwienie pełnienia lub podjęcia ról społecznych.
 3. Zapobieganie lub likwidowanie niezdolności do życia w społeczeństwie.
 4. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 5. Zapobieganie marginalizacji życia i stygmatyzacji.
 6. Przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Formy pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy
 1. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w tym m.in.: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, rozwiązywanie trudnych sytuacji, kształtowanie i utrwalanie umiejętności współdziałania
  i komunikowania się.
 2. Treningi kształtujące umiejętność samodzielnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: trening kosmetyczno- higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy, trening lekowy.
 3. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań, w tym: zainteresowanie lekturą książek i czasopism, a także wybranymi programami telewizyjnymi i radiowymi, korzystanie z oferty instytucji kulturalnych, turystyka i działalność rekreacyjna, udział
  w spotkaniach towarzyskich i okolicznościowych.
 4. Zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą prowadzone w formie prac zespołowych i indywidualnych z możliwością wyboru przez uczestnika rodzaju zajęć spośród proponowanych, takich jak: muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne, ceramiczne, stolarskie, komputerowe, krawieckie, rękodzielnicze.
 5. Zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym, w tym m.in.: zebrania społeczności, zajęcia integracyjne, psychorysunek, indywidualne rozmowy wspierające, psychoedukację.
 6. Poradnictwo psychologiczne.
 7. Niezbędna opieka.
 8. Terapia ruchowa.
 9. Praca socjalna – poradnictwo dla uczestników i ich rodzin, pomoc
  w kontaktach z urzędami i instytucjami.
 10. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa
  w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym
  w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.