DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

wcag-2-1

Deklaracja dostępności:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
www.sds-otwock.pl.

Status pod względem dostępności:

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona realizuje zapisy WCAG 2.1 wyznaczające standard minimalny dostępności cyfrowej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 20.04.2022r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest: p. Agnieszka Wieczorek tel. 22 779 34 12

e-mail: sds.otwock@gmail.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz zapytania lub żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

● Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku znajduje się w budynku wolnostojącym dwukondygnacyjnym, na wydzielonym, ogrodzonym terenie, do którego dostęp jest przez furtkę oraz bramę wjazdową, zarządzanym przez Dyrektora ŚDS.

● Na terenie wyznaczono wiele miejsc postojowych dla osób korzystających z usług ŚDS.
Wśród miejsc postojowych nie ma miejsc dla osób niepełnosprawnych oznaczonych jako takie miejsca.

●Wejście do budynku opatrzone jest w czytelną nazwę instytucji, wyposażone jest w schody z poręczami oraz windę dla osób niepełnosprawnych.
Brak progów umożliwia swobodny wstęp także osobom z trudnościami w poruszaniu się.

● W budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

● W instytucji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

● Planowane jest wyposażenie w przenośną pętlę indukcyjną, ułatwiającą komunikację osobom słabosłyszącym oraz plan tyflograficzny budynku usytuowany na zewnątrz.