DOSTĘPNOŚĆ.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Nazwa i adres podmiotu publicznego:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, ul. Pułaskiego 5a, 05-400 Otwock
Numer identyfikacyjny REGON
01585420700000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe:
E-mail sekretariatu podmiotu:
sds.otwock@gmail.com
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz:
sds.otwock@gmail.com
Telefon kontaktowy:
227793412
Data:
2021-03-26
Miejscowość:
Otwock
Lokalizacja siedziby podmiotu:
Województwo
:
WOJ. MAZOWIECKIE
Powiat:
Powiat otwocki
Gmina:
Otwock (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody


Dział 1. Dostępność architektoniczna


Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
  komunikacyjne ?

  [ X ] TAK
 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
  posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
  technicznych?

  [ X ] TAK
 2. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
  sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

  [ X ] NIE
 3. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
  asystującego?

  [ X ] NIE
 4. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
  ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

  [ X ] TAK

  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku posiada własny parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób
  niepełnosprawnych. Budynek usytuowany jest w miejscu znajdującym się niedaleko centrum miasta. W pobliżu znajdują się
  przystanki autobusowe. Do budynku prowadzą schody z antypoślizgową nawierzchnią i poręczami po obu stronach oraz winda.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 • 1.Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
  deklarację dostępności
  :
  Liczba stron: 0
  Liczba aplikacji: 0
  Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
 • 2.Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
  deklaracji dostępności:

  Liczba stron: 1
  Liczba aplikacji: 0

  Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
  Adres strony internetowej: htpps://www.sds-otwock.pl
  Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:


Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
  sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

  a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
  b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
  c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
  SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
  [ X ] TAK
  d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
  internetowych
  [ X ] NIE
  e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
  f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
  aplikacje (tłumaczenie online)
  [ X ] NIE
  g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
  h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
 2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
  indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

  [ X ] NIE
  Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
  1
 3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
  działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

  a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
  [ X ] NIE
  b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
  [ X ] NIE
  c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
  [ X ] NIE
 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
  szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

  [ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 • 1.Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
  [ X ] NIE
 • 2.Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
  tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

  [ X ] NIE
 • 3.Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
  funkcjonowania podmiotu?

  [ X ] NIE
 • 4.Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
  [ X ] NIE