ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP 9-MIEJSCOWEGO SAMOCHODU „MIKROBUS” PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP 9-MIEJSCOWEGO SAMOCHODU „MIKROBUS” PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB.

W związku z art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz U. z 2019 r. poz 1843 z póżniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych.

  1. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Pułaskiego 5a 05-400 Otwock NIP:532-187-43-08
  2. Przedmiot zamówienia: samochód osobowy „mikrobus” 9-cio miejscowy, przystosowany do przewozu osób.
  3. Termin realizacji: 4 miesiące od dnia zamówienia.
  4. Cena jest najważniejszym kryterium oceny ofert.
  5. Istotne warunki zamówienia: okres gwarancji oraz wyposażenie.
  6. Ofertę należy sporządzić na załaczonym druku „OFERTA” – w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć poczta tradycyjną lub poczta elektroniczną na adres: sds.otwock@gmail.com .
  7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 26-08-2021 do godziny 12.00 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku ul.Pułaskiego 5a

Dokumenty do pobrania:


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ŚDS/112/I/2021 Z DNIA 12-08-2021